Tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

NGUYÊN BẢO |

Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2016.

Theo đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang mà nòng cốt là Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng. Bộ đội Biên phòng và các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; quy chế khu vực biên giới đất liền; về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển.

Chỉ thị nêu rõ, Bộ đội Biên phòng tỉnh phải phát huy tốt vai trò thường trực, nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận biên phòng vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị xã biên giới vững mạnh toàn diện; thực hiện có hiệu quả các chương trình về đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì mối quan hệ toàn diện giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào); đẩy mạnh công tác kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tuyến sau với các đồn biên phòng, các địa phương, cơ quan, đơn vị ở khu vực biên giới bằng những việc làm cụ thể,  thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, động viên, chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới…

NGUYÊN BẢO