100% thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa

PHÚC LÂM |

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2013 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ vừa được UBND tỉnh công bố. Kết quả cụ thể như sau: UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó có việc ban hành kế hoạch, kiểm tra và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác CCHC của năm. UBND tỉnh ban hành 37 văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Quảng Nam, đã có 100% cơ quan, đơn vị công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, trong đó có hơn 80% thực hiện công khai đầy đủ, đúng quy định; có hơn 1.400 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 1, mức độ 2 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Quảng Nam. Tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa đạt 100% (1652 thủ tục, trong đó, cấp tỉnh 1.172, cấp huyện 337, cấp xã là 143 thủ tục). Đáng chú ý có 15 thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, trong đó 5 thủ tục về đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai. 100% các sở ngành, UBND các huyện đã thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan, 767/944 đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Toàn tỉnh có 22 sở, ngành, 15 huyện, thành phố triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản.

PHÚC LÂM