49 sở, ngành, địa phương ứng dụng phần mềm quản lý điện tử

PHÚC LÂM |

Thực hiện đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố đã xây dựng mạng LAN, kết nối internet; trong đó, ở cấp tỉnh có 99% số máy tính nối mạng, cấp huyện 85%, cấp xã 62%. Việc ứng dụng thư điện tử (e-mail) trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng phổ biến. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được cấp và sử dụng hộp thư điện tử đạt gần 80%. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý và tác nghiệp văn bản cho 31 sở, ban ngành và 18 huyện, thành phố. Qua khảo sát cho thấy, tỷ lệ văn bản được trao đổi dưới dạng thư điện tử ước thực hiện được khoảng 36%. UBND tỉnh đang phối hợp với Viễn thông Quảng Nam thử nghiệm dịch vụ tin nhắn SMS vào phần mềm Q-Office, một cửa điện tử để triển khai dịch vụ nhắn tin phục vụ chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

PHÚC LÂM