99% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn

CHÂU NỮ |

(QNO) - Văn phòng UBND tỉnh cho biết, năm 2018, Quảng Nam đã đạt một số kết quả nổi bật trong công tác thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn.

Cụ thể, các sở, ngành đã chủ động rà soát, cập nhật và kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý. Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 33 quyết định công bố với 2.470 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền.

Các TTHC ngay sau khi công bố đã đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC, UBND tỉnh đã ban hành 5 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC đối với các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp nông thôn, người có công, hộ tịch, công thương.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC các cấp từ tỉnh đến xã trong năm 2018 gần 355.750 hồ sơ. Kết quả, 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã giải quyết 343.250 hồ sơ (trong đó giải quyết đúng hạn 338.464 hồ sơ, chiếm khoảng 99%).

CHÂU NỮ