Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh.

Bộ chỉ số DDCI bao gồm tính minh bạch; tính năng động; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò người đứng đầu; tiếp cận đất đai.

Chỉ số thành phần đánh giá theo từng nhóm đối tượng: nhóm các sở, ban ngành (gồm các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Khoa học và công nghệ, Thông tin và truyền thông, Y tế, Tài chính, VH-TT&DL; Trung tâm Hành chính công tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh) đánh giá và xếp hạng 8 chỉ số thành phần (trừ chỉ số tiếp cận đất đai). Nhóm các huyện, thị xã, thành phố đánh giá và xếp hạng theo 9 chỉ số thành phần.

UBND tỉnh giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hằng năm, hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện việc khảo sát, đánh giá DDCI của tỉnh năm 2019. Đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan nghiên cứu Bộ chỉ số DDCI của tỉnh để xem xét bổ sung, xây dựng tiêu chí đánh giá mới của từng chỉ số thành phần đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh trong thời gian đến. Tiếp nhận kết quả đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị và dữ liệu có liên quan từ đơn vị tư vấn; phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư để thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định và tổ chức công bố kết quả theo quy định.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cung cấp thông tin danh sách đối tượng cần khảo sát thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá Bộ chỉ số DDCI của tỉnh theo quy định. Bưu điện Quảng Nam tích cực phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị liên quan để tiến hành khảo sát qua thư.

TAGS