Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

C.N |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch có 8 nội dung chính, bao gồm: công bố, công khai TTHC; kiểm soát chất lượng TTHC và cập nhật TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; tham gia ý kiến đối với quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thông tin, báo cáo về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.

Ngoài ra, còn thực hiện tổ chức tập huấn nghiệp vụ; hội nghị giao ban công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND chủ trì, làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai kế hoạch.

TAGS