Ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC

M.Đ (theo www.noivuqnam.gov.vn) |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2990/QĐ-UBND Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh. Kèm theo quyết định là Bộ chỉ số CCHC các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn. Bộ chỉ số được xây dựng dựa trên các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và nội dung, tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá đối với UBND cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành và triển khai thực hiện.

Theo đó, ngoài 7 lĩnh vực CCHC là công tác chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, Bộ chỉ số còn có các tiêu chí về điểm thưởng, điểm trừ để khuyến khích việc nghiên cứu, đổi mới các mô hình hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Việc xây dựng kết cấu thang điểm cho các Bộ chỉ số được tính tổng là 100 điểm (chưa tính đến điểm cộng và điểm trừ), số lượng điểm cho từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được tính toán, xác định kỹ lưỡng dựa trên những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC, ưu tiên điểm cao đối với những lĩnh vực có tính đổi mới, đột phá. Việc đánh giá CCHC, các tiêu chí sẽ được thực hiện theo 2 phương thức: các cơ quan hành chính tự đánh giá kết quả CCHC của mình; thông qua điều tra xã hội học, người dân, doanh nghiệp. Nếu các đối tượng nêu trên tham gia đánh giá một cách trách nhiệm, thực chất, khách quan thì khi công bố chỉ số CCHC sẽ giúp các cơ quan hành chính điều chỉnh những việc cần phải điều chỉnh.

M.Đ (theo www.noivuqnam.gov.vn)