Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành quy định về cải cách thủ tục hành chính

BẢO NGUYÊN |

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa ban hành quy định về cải cách thủ tục hành chính, bao gồm quy định về công tác tổ chức, chính sách và đào tạo cán bộ, về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giải quyết đơn thư khiếu nại, thời gian hoàn trả kết quả…

Theo đó, công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu bầu cử cán bộ, về chế độ tiền lương, quy định, thời gian giải quyết bằng văn bản không quá 3 ngày làm việc, trừ trường hợp quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương. Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy định nêu rõ, việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm thực hiện trong thời gian không quá 5 ngày làm việc và không quá 20 ngày đối với hồ sơ phức tạp. Đối với thẩm định tiêu chuẩn chính trị theo đơn thư tố cáo, khiếu nại về chính trị của cán bộ, đảng viên, thực hiện không quá 20 ngày làm việc. (Nội dung đầy đủ của Quy định xem tại đây).

BẢO NGUYÊN