Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện giảm 1 phòng, 8 chức danh lãnh đạo cấp phòng

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 20.5, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, thu gọn tổ chức bộ máy bên trong gắn với giảm số lượng cấp trưởng, phó phòng trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII).

Theo đó, đã thực hiện thu gọn đầu mối, giảm từ 5 phòng xuống còn 4 phòng (sáp nhập Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phòng Chính sách và đào tạo cán bộ thành Phòng Tổng hợp và chính sách, đào tạo); giảm 1 chức danh cấp trưởng phòng và giảm 7 chức danh phó trưởng phòng (trước khi sắp xếp có 14 người giữ chức danh phó trưởng phòng).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, căn cứ theo quy trình, việc thu gọn tổ chức bộ máy bên trong gắn với giảm số lượng cấp trưởng, cấp phó phòng được Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện trong không khí dân chủ, khách quan, công tâm từ việc xây dựng đề án đến việc tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến thảo luận của lãnh đạo ban, các phòng, và nhất là đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ, công chức.

Trong đó, đối với các chức danh phó trưởng phòng, ngoài một trường hợp tự nguyện xin thôi giữ chức danh này và một trường hợp sắp nghỉ hưu; hội nghị cán bộ, công chức đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 12 người còn lại để lựa chọn 6 người giữ chức danh phó trưởng phòng theo số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp.

Việc giảm cấp phó của Ban Tổ chức Tỉnh ủy không phải là do các trường hợp này không đủ năng lực, không đủ uy tín mà do yêu cầu của thực tiễn, công việc. Từ kinh nghiệm thực hiện của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy, phải làm tốt công tác tư tưởng, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan đối với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối và các chức danh cấp trưởng, cấp phó cho hợp lý là một yêu cầu khách quan, tất yếu trong tình hình hiện nay.

NGUYÊN ĐOAN