Bảo đảm 100% số thủ tục hành chính phù hợp quy định

T.D |

Đó là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại cuộc giao ban 6 tháng đầu năm về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì vào hôm qua 27.6.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng qua, công tác kiểm soát TTHC đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn về cải cách TTHC. Nổi bật nhất là đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng việc rà soát, đơn giản hóa TTHC. Các sở, ban ngành tiến hành rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền của ngành, địa phương, qua đó đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa TTHC, trình UBND tỉnh kiến nghị trung ương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc rà soát đã vượt qua tính hình thức, gia tăng chất lượng trên cơ sở lựa chọn những TTHC có đối tượng chịu sự tác động lớn, những vấn đề nóng, bức xúc, có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện.

Tại cuộc giao ban, các đại biểu thống nhất cho rằng 100% số TTHC được UBND tỉnh công bố đều phù hợp với quy định. Tất cả sẽ được công khai, đồng bộ, thống nhất trên phần mềm một cửa Quảng Nam; vận hành, tích hợp, khai thác hiệu quả 100% số thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trở thành thông tin chính thống, chính xác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện. Ngoài ra, các cơ quan, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC sẽ phải xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính đã được công bố.

T.D