Bảo đảm mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công trên lĩnh vực y tế, giáo dục đạt 60%

PHÚC LÂM |

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 vừa được UBND tỉnh ban hành. Kế hoạch nhằm bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày. Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, dễ thực hiện, bảo đảm 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và chi phí. 100% thủ tục hành chính được cập nhật, bổ sung, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương, đơn vị. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ tại 100% cơ quan hành chính nhà nước; mở rộng số lượng và chất lượng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền phối hợp của nhiều cơ quan hành chính nhà nước với nhau; triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại ít nhất 3 sở, 6 huyện, thành phố...

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2014, có ít nhất 55% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước các cấp; 40% số văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng/trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cung cấp trên 90% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và tối thiểu 40 dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4 tới người dân và doanh nghiệp...

PHÚC LÂM