Bảy thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH-CN

H.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc công bố 7 thủ tục hành chính mới ban hành trong hoạt động quản lý công nghệ - thông tin KH-CN và lĩnh vực hoạt động KH-CN, đồng thời bãi bỏ 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH-CN.

Theo đó, 7 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH-CN gồm: đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH-CN; cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH-CN; cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp KH-CN; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH-CN cho tổ chức KH-CN; cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại điện/chi nhánh của tổ chức KH-CN; cấp giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên giấy chứng nhận đăng ký/giấy chứng nhận hoạt động KH-CN; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký/giấy chứng nhận hoạt động trong trường hợp bị mất, rách nát.

H.L