Bộ phận một cửa tiếp nhận hơn 8.700 hồ sơ

P.G |

Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, năm 2017, UBND huyện Núi Thành đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, xác định những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm. Từ kế hoạch này, công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã có 8.701 hồ sơ tiếp nhận hơn 12 lĩnh vực với 178 thủ tục thực hiện, trong đó có 625 hồ sơ bị trễ hạn chiếm tỷ lệ 7,76% (giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2016). Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhiều phần mềm ứng dụng được triển khai, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tiết kiệm chi phí giải quyết thủ tục hành chính, thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức.

P.G