Bổ sung 29 TTHC giải quyết tại trung tâm hành chính công

V.HÀO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt bổ sung danh mục 29 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tư pháp được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Đối với Sở Công Thương, gồm 8 TTHC trên lĩnh vực điện: cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương; cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, trên lĩnh vực thương mại gồm 5 TTHC: cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; cấp giấy phép điều chỉnh văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Lĩnh vực lao động có 2 TTHC: thông báo việc tổ chức làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm; đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày. Lĩnh vực việc làm 2 TTHC: báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; thu hồi giấy phép lao động.

Đối với Sở Tư pháp, có 12 TTHC trên lĩnh vực đấu giá tài sản: cấp thẻ đấu giá viên; thu hồi thẻ đấu giá viên; cấp lại thẻ đấu giá viên; đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập truớc ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; thu hồi giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

V.HÀO