Bổ sung 95 TTHC giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh

LƯU THẾ TÙNG |

(QNO) - Ngày 8.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND phê duyệt thủ tục hành chính (TTHC) bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Theo quyết định, UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung 95 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và công nghệ, LĐ-TB&XH, Công Thương được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Đồng thời hủy bỏ 44 TTHC của Sở Khoa học và công nghệ, 7 TTHC của Sở Tài chính đã được UBND tỉnh phê duyệt giải quyết tại trung tâm theo Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 8.11.2016 và Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30.5.2017.

UBND tỉnh yêu cầu các sở trên có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh để niêm yết, công khai nội dung TTHC tại nơi giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

LƯU THẾ TÙNG