Bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính

C.N |

Thực hiện đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2013 - 2015” của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành bố trí công chức chuyên trách CCHC trong đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ. Đối với các sở, ban ngành có quy mô tổ chức lớn và liên quan trực tiếp đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân thì ưu tiên bố trí thêm công chức chuyên trách để thực hiện tốt CCHC tại cơ quan. UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo bố trí ít nhất 1 công chức chuyên trách CCHC tại phòng nội vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

C.N