Các cơ quan quản lý nhà nước tiếp gần 9.500 lượt công dân

BẢO NGUYÊN |

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã tổ chức tiếp 9.483 lượt người, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, tiếp 26 đoàn nhiều người. Một số đơn vị, địa phương có số lượt tiếp dân tăng như: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Hội An, Tam Kỳ, Quế Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Tiên Phước, Nông Sơn. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã tiếp nhận 4.245 đơn. Trong đó, có 1.593 đơn khiếu nại (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước; 115 đơn tố cáo (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước) và 2.513 đơn khác.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh không có đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức.

* Cùng thời gian, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã giải quyết 501 trong tổng số 634 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 79% (thẩm quyền cấp tỉnh 37 vụ; cấp sở 5 vụ; cấp huyện 293 vụ; cấp xã 299 vụ). Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 50 cá nhân, kiến nghị thu hồi cho công dân 589 triệu đồng và hơn 2.700m2 đất; kiến nghị thu hồi cho nhà nước 20.020m2 đất; đã thu hồi trả lại cho công dân 515 triệu đồng và hơn 2.600m2 đất.

BẢO NGUYÊN