Cải cách hành chính ở huyện Núi Thành: Khảo sát sự hài lòng của người dân

VĂN PHIN |

Cùng với việc gấp rút hoàn thành thủ tục đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động, huyện Núi Thành đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với khảo sát mức độ hài lòng của người dân.

UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền CCHC bằng những hình thức phù hợp như đưa thông tin CCHC trong các buổi giao ban, họp định kỳ, lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của huyện và các địa phương niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nơi làm việc của từng cơ quan; tổ chức tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính.

Cổng thông tin điện tử huyện là một trong những phương tiện quan trọng thực hiện công tác CCHC nên thường xuyên thông tin tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn huyện; ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân, doanh nghiệp và phản hồi của các cơ quan hành chính các cấp. Đồng thời Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện cần tăng cường đăng tin, bài về công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp từ Trung ương đến địa phương về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn huyện; các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC... Cùng với đó, UBND huyện cũng chỉ đạo Đài Truyên thanh - truyền hình, Phòng Văn hóa - thông tin, Văn phòng HĐND&UBND và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, cung cấp thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác CCHC tại địa phương là tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan nhà nước. Cụ thể, lựa chọn, bố trí công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở huyện và UBND các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị làm việc đảm bảo đủ điều kiện cần thiết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm việc đồng thời bố trí vị trí ngồi thuận tiện cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai cơ chế một cửa; thực hiện các biểu mẫu: phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả... Để thuận tiện cho việc thống kê, tổ chức lấy phiếu điều tra, khảo sát mức độ hài lòng hàng năm, ngoài việc thực hiện đầy đủ, đúng quy định các biểu mẫu, trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập danh sách cá nhân, tổ chức đã đến thực hiện các thủ tục hành chính từ ngày 1 tháng 1 hàng năm (bắt đầu thực hiện từ ngày 1.1.2018) theo từng lĩnh vực với mẫu đính kèm và thường xuyên cập nhật danh sách khi có phát sinh giao dịch trong năm, danh sách được lập lưu trữ bằng file excel và cung cấp file dữ liệu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

VĂN PHIN