Cải cách hành chính tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

TD |

Sáng 8.2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì tại đầu cầu Quảng Nam.

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2017 đã có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4. Tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 khoảng 549 với tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến 45,6% và 377 dịch vụ công mức độ 4 với 92,8%. Có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4 với mức tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% (mức độ 3) và 22,63% (mức độ 4). Cải cách hành chính đã được kiện toàn khi những kiến nghị, đề xuất, khó khăn trong quá trình triển khai đã được các thành viên Ban chỉ đạo trả lời cụ thể. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm đáng kể so với năm 2016 được đánh giá là thành công của cải cách hành chính. Các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân đã có chuyển biến rõ rệt theo hướng đơn giản hóa, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Khá nhiều thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Không chỉ vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trương Hòa Bình cho rằng cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, việc công khai quy định hành chính và thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, lao động, thương binh - xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2018 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

TD