Cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX: Nhiều giải pháp quyết liệt

TRƯỜNG ĐỒNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020.

Để nâng cao các chỉ số, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị, địa phương bố trí cán bộ có đủ năng lực, đạo đức, kỹ năng làm việc tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. TRONG ẢNH: Giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.L
Để nâng cao các chỉ số, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị, địa phương bố trí cán bộ có đủ năng lực, đạo đức, kỹ năng làm việc tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. TRONG ẢNH: Giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.L

Để thực hiện hiệu quả chỉ thị, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát công việc cần tập trung triển khai theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Đồng thời phân tích kết quả làm được và chưa được để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; xác định rõ giải pháp khắc phục ngay hạn chế, yếu kém. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25.7.2017 về đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Giải pháp đầu tiên và cũng là “ưu tiên số 1” UBND tỉnh quyết tâm thực hiện trong CCHC là “nâng cao trách nhiệm người đứng đầu”. Thuật ngữ này gần đây xuất hiện khá dày trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ở các cuộc họp hay công văn, chỉ thị, kế hoạch triển khai quyết định, nghị quyết của tỉnh. Trong Chỉ thị số 15, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe và giải thích, giải đáp, giải trình vấn đề tổ chức, công dân đặt ra. Người đứng đầu phải hiểu rõ, nắm chắc các nội dung, tiêu chí đánh giá của từng chỉ tiêu, chỉ số thành phần của các chỉ số PAPI, PAR INDEX, ICT INDEX, để có thể quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và cá nhân. Qua đó triển khai cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình lập kế hoạch hành động, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể để phấn đấu, cải thiện, góp phần tăng điểm, tăng hạng các nội dung, chỉ số thành phần của tỉnh.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc và theo dõi việc thực hiện các quy trình giải quyết công việc trong chính nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian, thực tâm vì muốn giảm chi phí cho doanh nghiệp... Thời đại ngày nay, người đứng đầu phải hội nhập với sự phát triển, nhất là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, công khai minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Xử lý kỷ luật, thay thế cán bộ sai phạm

Nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch kiểm tra CCHC và thực hiện báo cáo định kỳ. Trong đó, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc rà soát đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính; niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị; đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phấn đấu 100% số hồ sơ trong năm được giải quyết đúng hẹn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tiến hành rà soát và bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức tốt, có kỹ năng và kinh nghiệm giao tiếp làm việc tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trên cơ sở đó, đưa vào quy hoạch, ưu tiên đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC. Đồng thời xem xét xử lý kỷ luật, thay thế ngay công chức tiếp nhận hồ sơ không đúng về thành phần và số lượng, yêu cầu công dân thực hiện công việc không có trong quy trình thủ tục; hướng dẫn không đầy đủ trong 1 lần, đề nghị bổ sung từ 2 lần trở lên hoặc từ chối giải quyết hồ sơ mà lý do không thuyết phục; có thái độ, hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền. Trong giải quyết thủ tục, toàn bộ hồ sơ quá hạn phải được lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hẹn lại thời gian rõ ràng, nhưng chỉ được hẹn 1 lần và xin lỗi tổ chức, công dân bằng văn bản trước ngày hẹn trả kết quả.

Đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở

Các chỉ số đạt thấp, không ổn định
Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực triển khai những nội dung về CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. Tuy nhiên, qua kết quả công bố chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) của năm 2015 và năm 2016, Quảng Nam đều ở mức trung bình so với cả nước, đồng thời thể hiện tính không ổn định (PAR INDEX năm 2015: vị trí thứ 38, năm 2016: vị trí thứ 32; PAPI năm 2015: vị trí thứ 20, năm 2016: vị trí thứ 30; ICT INDEX năm 2015: vị trí thứ 25, năm 2016: vị trí thứ 30).
Nguyên nhân được xác định là vì hiệu quả tuyên truyền CCHC chưa cao, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có một số mặt chưa được cải thiện tốt, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC; thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa thực sự tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao; thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình với người dân có lúc có nơi chưa tốt, dẫn đến kết quả một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của các chỉ số PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX không có điểm hoặc điểm số rất thấp.

Cùng với các giải pháp liên quan đến yếu tố con người, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Đổi mới công tác tuyên truyền, đặc biệt là tại cơ sở, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, sân khấu hóa... để người dân dễ hiểu và thực hiện. Các cấp, ngành kiểm tra, giám sát chặt chẽ hành vi nhận hối lộ khi cung ứng dịch vụ công; ngăn chặn cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn qua các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân… Người đứng đầu UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm trong việc giải quyết những vướng mắc của người dân, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, chính sách...; tạo môi trường thuận lợi để người dân tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và cơ chế, chính sách; tăng cường đối thoại trực tiếp và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân.

“Ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử” cũng là một trong những giải pháp quan trọng mà Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để nâng cao các chỉ số nói chung, cải thiện chỉ số ICT INDEX nói riêng. Mỗi đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phát huy hiệu quả đạt được, đồng thời đầu tư, nâng cấp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung của Chính quyền điện tử như: hệ thống quản lý văn bản, hệ thống một cửa điện tử; bổ sung triển khai những ứng dụng cơ bản phục vụ các nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan, đơn vị (tài chính, kế toán, nhân sự...), phần mềm theo dõi, giám sát nhiệm vụ... Xây dựng lộ trình đảm bảo 100% số văn bản, tài liệu trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử có áp dụng chữ ký số thông qua hệ thống thư điện tử, quản lý văn bản và điều hành công việc, liên thông quản lý văn bản từ cấp tỉnh tới cấp xã (trừ các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định của pháp luật); đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các cấp, các ngành.

TRƯỜNG ĐỒNG