Cán bộ chậm giải quyết thủ tục hành chính phải công khai xin lỗi

BẢO NGUYÊN |

Quyết định quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, công chức, viên chức của các phòng, ban, bộ phận chuyên môn của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và công chức cấp xã được giao xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phải công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức nếu bị phản ánh về hành vi, thái độ thiếu nhã nhặn khi giao tiếp; thờ ơ, thiếu quan tâm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, công việc cho cá nhân; hoặc từ chối giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền thực hiện của phòng, ban, bộ phận mình trong trường hợp hồ sơ đã có đủ các yếu tố theo quy định, mà không có lý do chính đáng bằng văn bản. Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được người đứng đầu ủy quyền, phân giao nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết thủ tục hành chính nếu chậm ký, duyệt hồ sơ do phòng, ban, bộ phận chuyên môn trình, dẫn đến trễ hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức từ 3 ngày làm việc trở lên cũng phải công khai xin lỗi.

Theo UBND tỉnh, quy định nêu trên nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. Đồng thời xây dựng các quy tắc trong văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp và làm việc với cá nhân, tổ chức. Các hành vi vi phạm quy định này phải kịp thời phát hiện; việc công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức, phải nghiêm túc thực hiện…

BẢO NGUYÊN