Cần lựa chọn hình thức phổ biến nội dung kiểm soát thủ tục hành chính thích hợp

PHÚC LÂM |

(QNO) - Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh năm 2014 vừa được UBND ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu phổ biến nội dung kiểm soát TTHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên bằng nhiều phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử…; cần cung cấp thông tin một cách đầy đủ và hệ thống nhằm giúp người dân và doanh nghiệp nắm rõ được quy trình thủ tục, các bước cần thực hiện, các đầu mối giải quyết TTHC… , tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp, hiệu quả.

Trong năm 2014, công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh về công tác kiểm soát TTHC. Bên cạnh đó, tuyên truyền về công khai, minh bạch TTHC việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp; tuyên dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác TTHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC v.v.

PHÚC LÂM