Cắt giảm mạnh chi phí và thời gian tuân thủ thủ tục hành chính

TÙNG CHI |

Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành. Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ những TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; cắt giảm mạnh chi phí và thời gian tuân thủ TTHC. Đồng thời góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Kết quả rà soát phải cụ thể, thiết thực, phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn tại của từng TTHC để kiến nghị các phương án đơn giản, phù hợp trên cơ sở tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC. Các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh được giao chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp và gửi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 1.8.2019.

TÙNG CHI