Chấm dứt hợp đồng lao động chuyên môn trong cơ quan hành chính

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản số 94/2021 về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn khối cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, để việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo quy định của UBND tỉnh và pháp luật về lao động hiện hành, UBND huyện Núi Thành yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị kể từ ngày UBND tỉnh có quyết định tuyển dụng công chức (hoặc chậm nhất đến ngày 1.3.2021) để người lao động biết và thực hiện tốt công tác bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho thủ trưởng và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. Đối với người lao động đang hưởng chế độ thai sản thì việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

TAGS