Chấm dứt tất cả hợp đồng lao động khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể trước ngày 1.1.2019

B.T |

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa có Công văn số 2283-CV/BTCTU gửi các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thông báo thực hiện việc “chấm dứt tất cả loại hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn, thời vụ, phục vụ... (không áp dụng đối với người hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong số lượng biên chế được giao) trước ngày 1.1.2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, việc chấm dứt các loại hợp đồng được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 21.9.2018, trên cơ sở căn cứ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11.9.2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế và tinh giản biên chế; Công văn số 3773-CV/BTCTW, ngày 4.10.2017 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế và tuyển dụng công chức cơ quan khối đảng, đoàn thể năm 2017 của tỉnh Quảng Nam; Công văn số 1007-CV/TU, ngày 20.10.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi chấm dứt hợp đồng phải thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách... đối với người lao động. Việc chấm dứt hợp đồng phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 năm 2012 và chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hợp đồng nêu trên.

B.T