Chất lượng dịch vụ công cho doanh nghiệp: Đà Nẵng dẫn đầu 5 thành phố lớn nhất Việt Nam

      VĂN SANH |

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết,  kết quả  khảo sát thực tế  mới đây về chất lượng dịch vụ công cho doanh nghiệp tại 5 đô thị lớn nhất Việt Nam (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ)  cho thấy, Đà Nẵng dẫn đầu về xếp hạng chỉ số cơ sở hạ tầng, đánh giá chung về chất lượng các dịch vụ công.

Đặc biệt, đánh giá về 5 yếu tố cân nhắc của nhà đầu tư trong tương lai vào các đô thị lớn nhất của Việt Nam như cơ hội kinh doanh, quy mô thị trường, chất lượng nguồn lao động, cơ sở hạ tầng và chất lượng điều hành. Trong đó, tỷ lệ nhà đầu tư tương lai chọn cơ sở hạ tầng tốt là yếu tố quyết định địa điểm đầu tư cao nhất tại Đà Nẵng với  55%, thấp nhất Hà Nội 29%. Tương tự, có đến 57% doanh nghiệp đánh giá chất lượng điều hành của chính quyền TP. Đà Nẵng tốt, tiếp đó là TP.Hồ Chí Minh 24%, Hà Nội 15%, Hải Phòng 13% và thấp nhất Cần Thơ 9%...

      VĂN SANH