Công bố 83 danh mục thủ tục hành chính

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa công bố 66 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH (trong đó có 42 danh mục TTHC mới ban hành, 9 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, 15 danh mục TTHC bị bãi bỏ); 12 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 5 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Trong số 42 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH, có 20 thủ tục thuộc lĩnh vực lao động việc làm, 9 thủ tục thuộc lĩnh vực an toàn lao động, 5 thủ tục thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, 6 thủ tục thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, 2 thủ tục thuộc lĩnh vực trẻ em. Hầu hết TTHC không thu  phí/lệ phí khi giải quyết. Toàn bộ danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ được Sở LĐ-TB&XH đăng tải trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của đơn vị.

BẢO LÂM