Công bố đường dây nóng cải cách hành chính

NGUYÊN BẢO |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3072/UBND-NC, thông báo đường dây nóng cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Các tổ chức, cá nhân liên hệ, phản ánh, kiến nghị về CCHC có thể gọi điện đến Phòng CCHC (Sở Nội vụ) qua số điện thoại: 05103.833.199, 0914.065.627 hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ:  cchcquangnam@gmail.com.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã, phường, thị trấn niêm yết công khai hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về CCHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Ngoài ra, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm thông báo số điện thoại và địa chỉ đường dây nóng CCHC tỉnh trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh, trên báo giấy và báo điện tử.

Việc UBND tỉnh công bố thông tin số điện thoai, hộp thư đường dây nóng nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

NGUYÊN BẢO