Cung cấp 479 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

T.S |

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 91/BC-UBND gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện và kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo đó, hiện nay trong ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho tất cả sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố, kết nối đến cấp xã, kết nối với trục liên thông văn bản của Chính phủ. Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi nội bộ đạt hơn 90%, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý, tra cứu văn bản đến - đi, tiết kiệm thời gian và chi phí giấy tờ. Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 của các sở, ngành, địa phương đã cung cấp 100%), tỉnh đã đưa vào vận hành chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ “http://dichvucong.quangnam.gov.vn” cung cấp 479 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó có 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4), đạt khoảng 30% số bộ thủ tục hành chính của tỉnh. Tỉnh cũng đã công khai số liệu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ “chinhphu.vn”. Trong thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử, tỉnh đã triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Đến nay, có 253 cơ quan, tổ chức và 348 cá nhân được cấp chứng thư số chuyên dùng; đã tổ chức tập huấn sử dụng chứng thư số cho 488 lượt cán bộ, công chức là lãnh đạo, văn thư thuộc UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu, hiện nay một số sở, ban ngành của tỉnh ứng dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do bộ, ngành trung ương triển khai phục vụ công tác quản lý nhà nước từ trung ương đến tỉnh, huyện. Điển hình Sở LĐ-TB&XH với các phần mềm quản lý người có công, đối tượng chính sách, quản lý cấp phép lao động nước ngoài…. Hay Sở Tư pháp với phần mềm hộ tịch, phần mềm lý lịch tư pháp; Sở Giao thông vận tải với phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe, quản lý cấp phép liên vận… Cũng có một số phần mềm chuyên ngành do các ngành đầu tư xây dựng như phần mềm quản lý cán bộ, công chức (Sở Nội vụ); phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo (Thanh tra tỉnh); phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao (Văn phòng UBND tỉnh)…

T.S