Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực LĐ-TB&XH

T.S |

UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Việc triển khai được thực hiện theo các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ LĐ-TB&XH; đồng thời phối hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo Quyết định số 1947/QĐ-LĐTBXH ngày 31.12.2015 về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Quyết định số 1890/QĐ-LĐTBXH ngày 24.12.2015 của Bộ LĐ-TB&XH về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Bộ LĐ-TB&XH tình hình triển khai, kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo đúng thời gian quy định trước ngày 10.12 hàng năm.

T.S