Đảm bảo đến năm 2020 tinh giản ít nhất 10% biên chế được giao

Q.CHÂU |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1007-CV/TU về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015; Kết luận số 30-KL/TW ngày 23.5.2017, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11.9.2017 của Bộ Chính trị; Kết luận số 50-KL/TU ngày 27.10.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh với quyết tâm chính trị cao và phương pháp hành động quyết liệt để đạt được hiệu quả cụ thể.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức trong hệ thống chính trị thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính; giảm cấp phó, giảm số người làm công tác phục vụ, nhất là khối văn phòng; từ nay đến năm 2020 không tăng biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 28.5.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Thực hiện nghiêm và nhất quán việc khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố gắn với mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế hằng năm, đảm bảo đến năm 2020 thực hiện mục tiêu tinh giản ít nhất 10% biên chế được giao. Đối với các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội số lượng tinh giản biên chế được xác định theo bảng thống kê kèm theo công văn này.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế. Lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hằng năm và nhiệm kỳ của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị. Không đề bạt, bổ nhiệm cán bộ là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phụ trách công tác tổ chức nhân sự thực hiện không nghiêm và không hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị tại địa phương, đơn vị mình phụ trách. Có kế hoạch, biện pháp giải quyết dứt điểm số công chức, viên chức và người lao động vượt số biên chế được giao trong năm 2018, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc tăng biên chế được giao so với quy định.

Ngoài ra, đổi mới hoạt động, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện có hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao cần xem xét, đánh giá lại để có biện pháp cắt, giảm số đã giao cho phù hợp. Các cơ quan, đơn vị đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao, không được thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng đã được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra của Nhà nước, giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hằng năm chọn một số cơ quan, đơn vị để tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Q.CHÂU