Đảm bảo thực chất, minh bạch trong đánh giá cải cách hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công tác CCHC, UBND tỉnh vừa ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc, theo quy chế của UBND, phải đảm bảo chính xác, thực chất, khách quan, minh bạch và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng CCHC. Kết quả đánh giá công tác CCHC phản ánh thực chất hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung và tiêu chí đánh giá kết quả CCHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh bao gồm công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; tác động của CCHC.

UBND tỉnh cũng quy định nội dung, tiêu chí, thang điểm chuẩn cụ thể để đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương; trình tự, thời gian tổ chức đánh giá, xếp hạng CCHC… Căn cứ chỉ số CCHC mà mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được, thực hiện việc xếp hạng kết quả CCHC hằng năm.

CHÂU NỮ