Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công của Sở Công Thương

(Nguồn: Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh) |

1. Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

2. Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

3. Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

4. Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

5. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

6. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

7. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

8. Cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

9. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

11. Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

12. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

13. Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

14. Cấp giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

15. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

16. Cấp lại giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

17. Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

18. Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

19. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

20. Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

21. Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

22. Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

23. Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

24. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

25. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

26. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. 27.

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

28. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

29. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

30. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu…

31. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

32. Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

33. Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

34. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

35. Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

36. Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

37. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

38. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

39. Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

40. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

41. Thông báo thực hiện khuyến mại.

42. Thông báo sửa đổi, bổ sung thực hiện khuyến mại.

43. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

44. Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

45. Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

46. Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

47. Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

48. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

49. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

50. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

51. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

52. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

53. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

54. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

55. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

56. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

57. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

58. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

59. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

60. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

61. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

62. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

63. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng  đại lý kinh doanh LPG.

64. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

65. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

66. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

67. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

68. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

69. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

70. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

71. Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.
 

(Nguồn: Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh)