Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và KH&ĐT

T.D |

UBND tỉnh đã quyết định công bố danh mục tổng số 19 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, bao gồm: ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, quản lý công sản… Thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh có 17 TTHC và 2 TTHC thuộc cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15.11.2018.

Trong khi đó, quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở KH&ĐT có tổng số 181 TTHC (156 TTHC cấp tỉnh và cấp huyện 25 TTHC). Bao gồm các lĩnh vực: thành lập và hoạt động doanh nghiệp, liên hợp tác xã, đầu tư tại Việt Nam, đấu thầu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư xây dựng… Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7.11.2019.

Nội dung chi tiết danh mục TTHC chuẩn hóa của từng lĩnh vực cụ thể của hai sở này được đăng tải, cập nhật trên trang văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Quảng Nam (http://qppl.vpubnd.quangnam.vn).

T.D