Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013 - 2015

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh giai đoạn 2013-2015. Kế hoạch nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức gắn với lộ trình cải cách hành chính hiện nay, tạo bước đột phá đối trong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2013-2015, phấn đấn 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Ngoài ra, còn nhằm thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh cũng giao các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, tổng hợp và báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

BẢO NGUYÊN