Đẩy mạnh cải cách hành chính

MAI NHI |

Tập trung xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho các tổ chức, cá nhân… là mục tiêu của huyện Quế Sơn trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

Xác định công tác giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát văn bản, quy trình, thủ tục để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Kết quả trong năm 2017 có 50 văn bản được rà soát, trong đó 6 văn bản hết hiệu lực, đề nghị bãi bỏ 25 văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, bộ phận một cửa, một cửa liên thông của huyện tiếp nhận 2.604 hồ sơ của tổ chức và công dân đến giao dịch, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 2.561 hồ sơ, tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực đất đai, tư pháp. Cạnh đó, UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, niêm yết công khai, đầy đủ các loại thủ tục hành chính, giấy tờ biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian, phí và lệ phí theo quy định. Điều đáng nói, Quế Sơn đã thực hiện cắt giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền so với trước đây.

Ông Trần Đại Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, xác định cán bộ là “cái gốc” của công tác cải cách hành chính, năm 2017 Quế Sơn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 319 đại biểu HĐND xã, cử 16 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tạo điều kiện cho 60 cán bộ công chức nâng cao nghiệp vụ, tập huấn công tác quản lý nhà nước. Đặc biệt, UBND huyện ban hành Quyết định số 340 về việc củng cố, kiện toàn tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 26 của UBND tỉnh và chủ trương “3 nhất” của Huyện ủy Quế Sơn. Qua đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm để sớm chấn chỉnh, đưa ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, công vụ. Ông Nghĩa nói: “Hiện địa phương đang tiến hành xây dựng đề án thành lập trung tâm hành chính công, phấn đấu triển khai thực hiện trong quý II năm 2018”.

Ngoài ra, huyện Quế Sơn sẽ tập trung đẩy mạnh việc quản lý, điều hành trực tiếp thông qua hệ thống thư điện tử, sử dụng đồng bộ và hiệu quả việc trao đổi thông tin trên mạng nội bộ từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đảm bảo nội dung, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh cán bộ, công chức, viên chức để bố trí theo từng vị trí công việc làm phù hợp gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

MAI NHI