Đẩy mạnh giải quyết tài liệu tồn đọng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Các cơ quan, đơn vị ở Quảng Nam đã lưu trữ, chỉnh lý hoàn chỉnh hơn 7.440 mét tài liệu; tuy nhiên, vẫn còn hơn 10 nghìn mét tài liệu chưa được chỉnh lý.

Số lượng tài liệu lưu trữ được tổ chức chỉnh lý hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh là 7.447,5 mét giá. Tuy nhiên, tài liệu lưu trữ được hình thành từ năm 2015 trở về trước đang bó gói, tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị tương đối nhiều. Theo thống kê, đến hết quý I.2019 vẫn còn hơn 10 nghìn mét tài liệu tồn đọng chưa được chỉnh lý, chiếm đến 57,3% trong tổng số hơn 17.450 mét tài liệu tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Trước tình trạng đó, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4791/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng và công chức, viên chức đối với công tác văn thư, lưu trữ; tiến hành rà soát, thu thập, thống kê số lượng tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước đang được lưu giữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể đối với công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng định kỳ hằng năm và bảo quản tài liệu lưu trữ theo quy định. Bên cạnh đó, lập dự toán, bố trí kinh phí cho việc xây dựng, cải tạo kho lưu trữ, mua sắm trang thiết bị bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; chỉnh lý tài liệu tồn đọng, số hóa tài liệu lưu trữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hoặc lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện, kinh nghiệm về hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định để thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng.

TAGS