Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

V.H |

(QNO) - UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội quy, thời gian và nhiệm vụ được giao.

Mục đích tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC. Đồng thời hiểu được ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác này, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác CCHC năm 2016 của UBND tỉnh đề ra.  

Tuyên truyền về công tác cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân khi giải quyết các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân nâng cao nhận thức và nắm vững mục đích, ý nghĩa và lợi ích của công tác CCHC đem lại. Qua đó góp phần cùng với các cơ quan hành chính các cấp thực hiện thắng lợi công cuộc CCHC của tỉnh.

Thông qua kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương. Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến CCHC. Đáp ứng kịp thời nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền với ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào cơ quan, đơn vị, địa phương.

V.H