Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

T.P |

UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, rà soát tình hình thực hiện, khả năng giải ngân các dự án, xử lý các tồn tại, vướng mắc, hoàn chỉnh hồ sơ, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện để làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu đúng quy định. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán vốn các dự án cho nhà thầu, Cục Thuế sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin các đơn vị còn nợ các khoản thuế cho các chủ đầu tư, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi tiến độ này để thực hiện chuyển thu các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

T.P