Đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ tinh giản biên chế

VĂN PHIN |

  Nhằm thực hiện tốt chủ trương về tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy, ngoài thời gian nhận hồ sơ hàng năm theo 2 đợt, Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát, lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đối với một số trường hợp. Theo đó, đối với các trường hợp dôi dư do sắp xếp, sáp nhập bộ máy, nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định thì lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành đánh giá, phân loại hàng năm, có nguyện vọng và đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ và gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 30.1 hàng năm; trường hợp công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động ở ngành GD-ĐT, các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ và gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 15.6 hàng năm để tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

VĂN PHIN