Đề nghị hỗ trợ cho cán bộ trung tâm hành chính công và "một cửa"

VĂN PHIN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký văn bản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phương án hỗ trợ chế độ cho công chức - viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, thị, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, ngoài việc hưởng các khoản lương, phụ cấp theo lương quy định, các đối tượng trên còn được hưởng hỗ trợ từ ngân sách tỉnh từ ngày 1.1.2018 gồm hỗ trợ hàng tháng với mức: cấp tỉnh 2 triệu đồng; cấp huyện, thị xã, thành phố 1 triệu đồng; cấp xã, phường, thị trấn 500 nghìn đồng/người/tháng. Ngoài ra, các đối tượng trên còn được hỗ trợ may đồng phục với mức 3 triệu đồng/người/năm.

VĂN PHIN