Đổi mới trong công tác tuyển dụng viên chức ngành y tế, GD-ĐT

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Đó là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp về công tác tuyển dụng viên chức ngành y tế, GD-ĐT năm 2016. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 555/TB-UBND ngày 30.11.2015.

Thời gian đến, các cơ quan, đơn vị và địa phương quán triệt tinh thần đổi mới trong công tác tuyển dụng (căn cứ nhu cầu, định biên được giao để tổ chức thi tuyển); quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả biên chế được giao gắn với yêu cầu tinh giản biên chế theo chủ trương của Bộ Chính trị, quy định của Chính phủ và các kết luận liên quan.

Về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, UBND tỉnh thống nhất cơ bản về kế hoạch xét tuyển giáo viên THPT (theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và kế hoạch thi tuyển viên chức mầm non, tiểu học, THCS; Sở GD-ĐT tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh và gửi Sở Nội vụ kiểm tra, thẩm định phê duyệt theo ủy quyền, phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu thông báo đăng ký dự tuyển tất cả các cấp học từ mầm non đến THPT, chốt thời điểm nhận hồ sơ, mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí việc làm. Sở GD-ĐT xem xét quyết định thời gian tổ chức thi tuyển một cách khả thi, khoa học, phù hợp tình hình thực tế phát sinh, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định. Thời gian tổ chức thi tuyển trước ngày 31.12.2016; tập trung đầu mối ở Sở GD-ĐT để đảm bảo tính đồng bộ, có hệ thống và thuận lợi trong quản lý; không giải quyết cho địa phương chủ trì tổ chức thi tuyển.

Về tuyển dụng viên chức ngành y tế, UBND yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh lại nội dung, số lượng nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2016 gửi Sở Nội vụ kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của UBND tỉnh (giải quyết chế độ, chính sách đội ngũ y tế cấp xã, công tác dân số,...).

Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức thi tuyển viên chức ngành y tế đảm bảo hoàn thành trong tháng 12.2016; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính để xây dựng định mức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; có trách nhiệm quản lý đúng quy định về biên chế viên chức, hợp đồng lao động, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức tuyển dụng đối với viên chức ở các cơ quan, đơn vị (trừ viên chức ngành giáo dục và ngành y tế) đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc.

Được biết, thời gian qua, các ngành, địa phương chưa thực hiện mạnh mẽ việc thi tuyển viên chức; còn tình trạng hợp đồng để được xét đặc cách. Do đó, chưa tạo sự cạnh tranh trong việc tuyển dụng viên chức. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức.

NGUYÊN BẢO