Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai

BÍCH HẠNH |

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo hướng tinh gọn, đơn giản hóa đã góp phần không nhỏ vào nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Một trong những nguyên nhân gây khiếu nại, khiếu kiện kéo dài về lĩnh vực đất đai là do thủ tục hành chính rườm rà, thực hiện thiếu thống nhất giữa các địa phương.
Một trong những nguyên nhân gây khiếu nại, khiếu kiện kéo dài về lĩnh vực đất đai là do thủ tục hành chính rườm rà, thực hiện thiếu thống nhất giữa các địa phương.

Quảng Nam đứng thứ 15 trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (xếp thứ 3 khu vực duyên hải miền Trung) về chỉ số PCI năm 2012, dù tụt 4 bậc so với năm 2011, nhưng cũng là thông tin lạc quan trong thời gian qua. Đây là nỗ lực lớn của hệ thống chính quyền các cấp trong cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. Khi Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản dưới luật có hiệu lực thi hành, Sở Tài nguyên - môi trường đã triển khai hướng dẫn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai. Với vai trò là cơ quan chuyên môn, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 25.7.2011 quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 5.12.2011 công bố 14 thủ tục hành chính, 17 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 24 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Thêm vào đó, Sở Tài nguyên - môi trường cũng sơ đồ hóa toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực thi thống nhất trình tự thủ tục từ tỉnh xuống xã; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động tại cơ quan.

Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh gần đây cho thấy, từ đầu năm đến nay, trong số hơn 200 hồ sơ tại Sở Tài nguyên - môi trường chỉ có 3 hồ sơ trễ hẹn, còn lại hầu hết được giải quyết sớm hơn quy định từ 3 - 5 ngày, đảm bảo tính công khai, minh bạch về thủ tục, hồ sơ, phí, lệ phí… Những bức xúc của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế chính sách về đất đai và cán bộ thực thi công vụ được giải quyết kịp thời. Đáng mừng là công tác quản lý nhà nước về đất đai thời gian qua rất ổn định, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng sạch, cơ chế chính sách thông thoáng hấp dẫn các nhà đầu tư.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Dương Chí Công, những thủ tục hành chính về đất đai đã được cải cách theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp. Chính quyền địa phương các cấp đã triển khai công tác rà soát thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, công khai hóa các quyết định về thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, góp phần đổi mới mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và nhân dân. “Chuyển biến rõ nhất là cơ chế “hành chính bao cấp”, “xin-cho” đã thay thế bằng cơ chế  “phục vụ”, không có bất cứ một rào cản nào trong suốt quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số thủ tục phức tạp, rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp” – ông Công nói. Việc tập trung tiếp nhận và trả kết quả về một đầu mối tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã khắc phục những công việc trùng lắp; xác lập mối quan hệ phối hợp với các phòng ban chuyên môn hợp lý hơn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, bố trí đúng người, đúng việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Tài nguyên - môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cho rằng, muốn cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt về lĩnh vực đất đai cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc. Cơ chế “một cửa” phải tránh rườm rà về các thủ tục. Những vụ người dân, doanh nghiệp khiếu nại về thủ tục hành chính đất đai nhất thiết phải giải quyết nhanh, dứt khoát, tránh tình trạng trễ hẹn hồ sơ, tạo thành “điểm nóng” kéo dài.

BÍCH HẠNH