Đưa ra khỏi bộ máy người lạm dụng để tư lợi khi giải quyết thủ tục hành chính

T.S |

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh vừa công bố Quyết định số 2042/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15.5.2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Mục tiêu kế hoạch nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Quảng Nam theo hướng thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển và thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND cấp huyện tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đồng hành với doanh nghiệp. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-2018 của Chính phủ, xem đây là một trong những công việc ưu tiên hàng đầu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại, kết nối điện tử (từ tỉnh xuống cấp xã); tăng cường phối hợp liên thông trong giải quyết TTHC ở các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản...; kiến nghị cắt giảm tối đa TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Từng địa phương, đơn vị quán triệt và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy và thay thế những người không đủ năng lực, trình độ hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng…

T.S