Đưa vào sử dụng hệ thống quản lý điều hành công việc Q-office

THU HẰNG |

Ban Thường vụ Huyện đoàn Điện Bàn vừa đưa vào sử dụng “Hệ thống quản lý điều hành công việc Q-office”, áp dụng cho các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ sở đoàn trực thuộc.

Trên cơ sở vận hành hệ thống, Ban Thường vụ Huyện đoàn có thể kiểm soát tiến độ công việc khi đã giao cho đoàn cơ sở về thời gian nhận việc, mức độ hoàn thành và có thể gửi thông báo nhắc nhở. Nội dung quản lý gồm công văn đến, công văn đi, công văn nội bộ, lịch công tác…

THU HẰNG