Đường dây nóng nhận phản ánh về các cơ quan, công chức làm việc không nghiêm

DOÃN HOÀNG |

Tổ  chức, cá nhân nào không chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh... công dân có thể phản ánh về hai số điện thoại đường dây nóng (0510) 3838515 và 3833199. Đây là nội dung vừa được Sở Nội vụ thông báo nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ.

Văn phòng Sở Nội vụ cũng cho biết người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật và được thông báo kết quả xử lý thông tin khi có yêu cầu.   

DOÃN HOÀNG