Gắn cải cách hành chính với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

B.T |

Theo đánh giá của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn, từ đầu năm đến nay cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp tục được các địa phương, đơn vị triển khai hiệu quả; vấn đề công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng, qua đó từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước. Riêng tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận 27.300 hồ sơ, đã giải quyết 25.225 hồ sơ và giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại trung tâm. Một số mô hình, sáng kiến CCHC ở các nơi tiếp tục được duy trì, phát huy, như mô hình “3 trong 1”  khi giải quyết đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện tại bưu cục trung tâm huyện, thị xã, thành phố nơi người dân đang cư trú... Việc phối hợp chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tiếp tục đem lại hiệu quả tích cực...

Phát huy kết quả đạt được, để hoàn thành tốt Kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cũng như đề án tinh giản biên chế. Ngành, địa phương gắn CCHC với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất về hồ sơ, quy trình giải quyết. Kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; chú trọng kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính ở các ngành, lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả thực hiện…

B.T