Giai đoạn 2013-2015, cung cấp 100 dịch vụ công trực tuyến

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Theo đó, đến năm 2015, tất cả các phường, thị trấn có cổng thông tin điện tử; bảo đảm 100% sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các phường, thị trấn có cổng thông tin điện tử cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2 trở lên cho người dân và doanh nghiệp. Trước mắt, trong giai đoạn 2013-2015, cung cấp 100 dịch vụ công trực tuyến với tổng kinh phí 3 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp công nghệ thông tin hàng năm của tỉnh và huy động nguồn đối ứng của đơn vị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

NGUYÊN BẢO