Giai đoạn 2018 – 2020, Quảng Nam xây dựng nền tảng chính quyền điện tử

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2922/QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) của tỉnh.

Theo lộ trình, giai đoạn 1 (2018 – 2020) sẽ xây dựng nền tảng chính  quyền điện tử của tỉnh với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư và tại các sở, ban, ngành của tỉnh, tại các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; hướng đến hình thành kênh giao tiếp hành chính duy nhất của chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, mở rộng phạm vi ứng dụng đến cấp xã. 

CHÂU NỮ