Giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư

TRÚC VĂN |

Thực hiện Thông báo kết luận 4097/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư (bao gồm trưởng công an xã), nhưng đủ điều kiện để nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi từ sau tháng 3.2020 đến hết tháng 12.2020 theo các Nghị định: 108/2014, 113/2018, 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan. 

Việc bố trí các chức danh trong thời gian tiếp tục chi trả lương, phụ cấp và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến thời điểm nghỉ hưu (phải trong khung thời gian từ sau tháng 3.2020 đến trước ngày 31.12.2020) như sau: Đối với trường hợp là cán bộ cấp xã, địa phương phải có kế hoạch sắp xếp phù hợp đối với từng trường hợp cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định; gắn việc củng cố các chức danh mới để thay thế những chức danh cán bộ được giải quyết nghỉ hưu. Đối với công chức, được bố trí 2 người đảm nhiệm một chức danh công chức và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 13/2019 của Bộ Nội vụ cho đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định. Nhiệm vụ cụ thể đối với những trường hợp này do chủ tịch UBND xã phân công.